II Bitik

1.00 AZN

Azərbaycan türklərinin İslamaqədərki tarixindən bəhs edən bu əsərin II cildində azər xalqının tarixi-etnik coğrafiyası araşdırılmışdır. Urmu teoriyası baxımından öyrənilən oykumenlər, etnik demoqrafiya, kosmonimiya, biosfer, yollar, coğrafi durum, areal izoqlosları, adı və yeri dəyişən toponimlər, çay və dağ adları kimi məsələlər diqqətə alınaraq, prototürk və protoazər boylarının ilkin Atayurdunun coğrafi koordinatları müəyyən edilmiş, tarixi köçlər haqqında yeni baxıĢ ortaya qoyulmuşdur. Burada Alban, Aran, Atropaten, Azərbaycan və Ərməniyə adlarının əvvəlki etimologiyalarından fərqlənən yeni açımı verilir. Bu ölkə adlarının (xoronimlərin) yeni yozumu yazılı qaynaqlardakı bəlgələrin etnolinqvistik tədqiqi ilə yorumlanmışdır.

Kategoriler: Etiketler: